Wethouder Eveline Tijmstra draait bij stadsontwikkeling aan alle knoppen tegelijk…

In juli jl. is Eveline Tijmstra begonnen aan haar tweede periode als wethouder in Purmerend. Deze keer met o.a. de portefeuilles verkeer en vervoer en stadsontwikkeling binnenstad/centrum.  Hoe ziet het Purmerendse centrum er over vijfjaar uit, denkt ze? “Vijf jaar is een korte tijd in dit verband. We moeten de ontwikkelingen in het centrum zien op langere termijn,” aldus de wethouder. Maar visie heeft ze wel degelijk: “We streven naar het behoud en het versterken van ons compact historisch centrum, dat de identiteit en sfeer ademt van de Purmerenders. Het moet een centrum zijn, waar het fijn is om te verblijven en waar mensen trots op zijn,” aldus Tijmstra.

Eveline Tijmstra | Foto: Els Broers

 “ EEN COMPACT CENTRUM MET DE IDENTITEIT EN SFEER VAN DE PURMERENDERS…”

Wethouder Eveline Tijmstra draait bij stadsontwikkeling aan alle knoppen tegelijk…

Eveline Tijmstra streeft er naar om de binnenstad mooier temaken en ze ziet daarvoor genoeg kansen. Het onlangs opgeleverde pand aan deGedempte Singelgracht is daar volgens haar een mooi voorbeeld van. Ook in deWesterstraat is de voormalige muziekhandel omgebouwd tot woningen. Het pastallemaal in de plannen voor een compact centrum, waar winkels en woningen hunplek vinden en het ombouwen van winkels aan de rand van de binnenstad totwoningen. Een ander voorbeeld: “Parkeergarage ’t Lammetje moet eerder weg danons lief is vanwege haar levensduur. Maar daar ontstaat natuurlijk wel eenprachtige plek om het centrum mooier te maken. Dit biedt ook kansen. Het is ookbelangrijk om de strook af te bouwen op de hoek bij het Jihlavahuis in dePlantsoenstraat en het voormalige café in de Plantsoenstraat (Plan Hollenberg;red. ). De Schapenmarkt is een prachtige plek voor woningen, met evt.  andere functies op de begane grond, alstoevoeging aan de binnenstad. We moeten de plannen voor dit gebied niet van tevoren dichttimmeren, maar hierover in gesprek gaan.“

 Woningbouw

Eveline Tijmstra gaat graag in gesprek metprojectontwikkelaars over de 30/30/40 regeling bij nieuwe bouwplannen. (30 %sociale huur, 30% doorstroomwoningen (middeldure huur en betaalbare koop), en40% vrije keuze.; red.). Vooral het minimum van 30% sociale huur kan voor ontwikkelaarseen hoge drempel zijn, zeker bij kleinere projecten. Tijmstra heeft begrip voorde argumenten van de ontwikkelaars, maar ze is er ook voor het algemeen belang.“We moeten samen kijken hoe we de stad mooier kunnen maken. Daar gaat het om,”zegt ze. De wethouder vindt de Werkgroep Wonen boven Winkels ondervoorzitterschap van Pieter Dooper een belangrijke gesprekspartner daarbij. Degemeente zelf is overigens ook in die werkgroep vertegenwoordigd. “Het isfantastisch wat de werkgroep allemaal doet. Ontwikkelaars hebben vaak last vanbestemmingsplannen, regels en lange procedures. Dat begrijp ik. Maar ik zithier ook voor het afwegen van álle belangen en dat kost tijd. Natuurlijk snapik dat de ontwikkelaars willen doorpakken. Dat wil ik zelf ook. Het is eenkwestie van maatwerk; wat is mogelijk binnen de regels?,” aldus Tijmstra. “Iksluit mijn oren niet voor de ontwikkelaars, maar zoek het gesprek en een goedpartnership. We moeten de handen ineen slaan en het samen doen. Daarbij wil ikgraag flexibel zijn, maar wel flexibiliteit binnen de regels. Ook wij zijn opzoek naar versnelling van de procedures, maar een bestemmingsplan wijzigen kostnu eenmaal tijd,” zegt ze.

Uitbreiden 0-vergunningenregeling

Een ander punt dat vaak als belemmering voor ontwikkelingenwordt ervaren, is de huidige parkeernorm voor nieuwe woningen in de binnenstad.Tijmstra: “Hier geldt een parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen per woning, plus0,3 voor bezoekers parkeren. We moeten meer gaan werken met de0-vergunningenregeling bij nieuwe projecten. Als de gemeente de huidige normvan 1,3 loslaat bij projecten, dan komen bewoners van deze projecten niet meerin aanmerking voor een parkeervergunning. Ik ben voorstander van die koers. Datmaakt het mogelijk om meer woningen toe te voegen aan de binnenstad. Mensenkiezen ervoor om in de binnenstad te wonen. Dat betekent geen parkeervergunningmeer voor hun auto of betalen voor een parkeerplek. We moeten serieus kijkennaar uitbreiding van betaald parkeren.” Ook voor het gebied Wagenweg, waarwoningen gepland staan, denkt ze aan het vaker toepassen van de0-vergunningenregeling voor bewoners parkeren. Tijmstra: “De wereld verandert,wij streven naar een autoluwe, maar goed bereikbare binnenstad.”

Claxonate

Wat betreft het onderwerp parkeren zet Tijmstra in op driefronten. Allereerst blijkt dat momenteel niet alle voorzieningen goed wordengebruikt. Parkeergarage Claxonate op het Schoolplein staat vaak leeg. Bovendienwil ze dat Claxonate ook ’s avonds open gaat. Een nieuw parkeerverwijssysteemzal de automobilist duidelijk maken waar hij terecht kan. Dat betekent ook eengoede verwijzing naar Claxonate. Eveline Tijmstra wil ook kijken of een combinatie mogelijk is van betaald parkeren en vergunning parkeren, bijvoorbeeld op de Kanaalschans. In dit gebied zou regelmatig parkeerruimte over zijn. “Onder de nieuwbouw in de Nieuwstraat is een parkeergarage voor bewoners. Misschien zijn daar ook nog extramogelijkheden,” oppert ze.

Onderzoek parkeergarages

Het tweede spoor is het compenseren, waar mogelijk, van parkeerplekken die verdwijnen. Dit is o.a. het geval door het afbreken van ’t Lammetje in januari a.s. De gemeenteraad besloot onlangs dat er een onderzoekkomt naar ondergronds parkeren bij de Schapenmarkt en mogelijkheden (ondergronds,verdiept en bovengronds) voor en achter het stadhuis. De raad gaf ook deurgentie daarvan aan. Tijmstra: “Het meeste verkeer komt vanuit de richting P3,dus is deze plek bij het stadhuis logisch.” Er komt geen onderzoek naar een parkeergarage in het gebied de Vijfhoek en op de locatie Brandjesoever. Tijmstra verwacht dat het onderzoek eind eerste kwartaal 2019 is afgerond, waarna in het voorjaar 2019 nog het besluit kan vallen en de procedures kunnen worden gestart. Ze heeft overigens onlangs een gesprek gehad met  de projectontwikkelaar die plannen heeft voor het gebied De Vijfhoek, om te overleggen over gebiedsontwikkeling aldaar.

Structurele oplossingen

Als in januari a.s. ’t Lammetje verdwijnt, verhoogt dit de parkeerdruk. Tijmstra: “Ja, het zal drukker worden, maar dan kan juist hetnieuwe parkeer verwijssysteem goed gaan werken. We zullen ook moeten inzettenop het goed informeren van het publiek. De garage van het Eggert winkelcentrumis bijvoorbeeld 24 uur per dag open, maar dat weten nog weinig mensen. Als ’t Lammetje weg is verdwijnen 140 parkeerplaatsen, maar op het straatniveau komen,naast wat er nu al is, nog 25 extra plekken.” De wethouder is tegen hetplaatsen van een nieuwe tijdelijke voorziening op de plek van ’t Lammetje.“Zo’n voorziening kost weer zo’n twee miljoen euro. Dat geld kunnen we beter investeren voor de toekomst in structurele oplossingen, laten we daar vooral nu snel op doorpakken,” meent ze.

Openbaar vervoer en fiets

Het derde punt voor de wethouder is beïnvloeding eninformeren van het publiek om meer met het openbaar vervoer en met de fietsnaar de stad te komen. Verbetering van het OV wordt ingebracht bij de nieuweaanbesteding van het openbaar vervoer, die dit voorjaar opgestart wordt. Wat betreft de fietsverbinding naar de binnenstad moeten we kijken naar bestaande knelpunten. Bijvoorbeeld het fietspad op de Gedempte Singelgracht dat midden op de rijweg loopt. Dat kan niet. We moeten ook investeren in fietsparkeren.”

Collectieve aanpak

Een ideale mogelijkheid zou volgens Tijmstra ook eendistributiecentrum buiten de binnenstad zijn, waar vrachtauto’s op elk gewensttijdstip hun goederen kunnen lossen, waarna de goederen met elektrischekarretjes naar de bestemming kunnen worden gebracht. Dat zou het verkeer in de binnenstaderg verlichten. “Dat zou ook een mooie oplossing zijn, ook voor detransportwereld. We willen er graag over in gesprek. Ook het ophalen van hetvuil in de binnenstad gaat nu vaak individueel. De wethouder meent dat eencollectieve aanpak hiervan veel overlast kan voorkomen. Eén ding is in iedergeval duidelijk: “Bij deze onderwerpen moeten we aan alle knoppen tegelijkdraaien ,” zegt Eveline Tijmstra tot besluit.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *