Projectgroep Wonen boven Winkels overweegt pas op de plaats

Met als doel het bewoonbaar maken van etages zonder ingrijpende verbouwingen startte in 2002 de projectgroep Wonen Boven Winkels.Daar de gemeente hier geen adequaat instrumentarium voor had, lag de oplossing voor de hand. Een georganiseerde samenwerking tussen ondernemers, eigenaren,gemeente en woningbouwcorporaties zou een brug kunnen slaan. Zo gezegd, zo gedaan.

Pieter Dooper, met zicht op de panden van Modder en Hollenberg, alsmede het gesloopte pand van de gemeente: “Deze ontwikkeling komt al 10 jaar niet van de grond en zal met de huidige regels helemaal kansloos zijn.” | Foto: Han Giskes

Projectgroep Wonen boven Winkels overweegt pas op de plaats

Nu 17 jaar later en na succesvolle afronding van 35 projecten, waaronder de oplevering van ongeveer 208 woningen en het vernieuwen dan wel bijbouwen van 8.000 vierkante meter winkel- en horecaruimte, zit de projectgroep met een kater van jewelste. Zelfs zodanig dat sterk wordt overwogen om alle inspanningen gedurende de huidige collegeperiode te laten voor wat ze zijn.

3-0 achterstand

“We hebben het gevoel dat we door de gemeente op een 3-0 achterstand zijn gezet, terwijl de wedstrijd nog niet eens is begonnen”, verwoordt voorzitter Pieter Dooper de irritatie van een groot deel van de leden van de projectgroep.

De aard van het chagrijn zit ‘m in afspraken die in 2017,ten tijde van het vorige college met de verantwoordelijke wethouders (Hans Krieger en Harry Rotgans) en ambtenaren zijn gemaakt en vervolgens voor akkoord bevonden, die vervolgens ineen document zijn vastgelegd, maar waar het huidige college zich niet aangehouden voelt. Dooper: “In 2017 hebben we bij elkaar gezeten, om eens te kijken waar we stonden. Er is een nota van doelstellingen voor de komende drie jaar opgesteld. Hierin staat wat we als werkgroep sinds de start in 2002 hebben bewerkstelligd. Tegelijkertijd hebben we onszelf vragen gesteld als : ligt er nog een taak voor de werkgroep? Zo ja, dekt de originele opdracht uit 2002 nog wel de lading?, Zo niet, op welk gebied dient deze opdracht bijgesteld te worden? En: wat zijn de randvoorwaarden voor verder succes? Met enkele bijstellingen en aanpassingen waren we overtuigd van een succesvolle voortzetting van de werkgroep.”

Wisselen van stoeltjes

Naar nu blijkt valt de veranderende visie van de gemeente ten opzichte van de werkgroep samen met het wisselen van enkele stoeltjes in het gemeentehuis. Zo vertrok Hans Krieger en kwamen onderen anderen Eveline Tijmstra en Thijs Kroese. Datzelfde was het geval met de manager binnenstad binnen de gemeente; Peter de Lange ging met pensioen en Maud Maartens kwam in zijn plaats. Dooper: “Het door ons gemaakte document is in september 2017 door de toen betrokken wethouders, ondersteund door de ambtenaren, vastgesteld. De afspraken van toen blijken nu dus helemaal niks waard te zijn.”   

De werkgroep kreeg als reactie op de nota dat er waardering bestaat voor het werk en de gerealiseerde projecten in de afgelopen jaren. Bovendien vindt men in het gemeentehuis dat de doelstelling, om nog meer historiserend  te bouwen in de binnenstad, als uitgangspunt gehanteerd moet worden. “We hebben er alle vertrouwen in dat dit ook in de komende jaren tot waardevolle toevoegingen aan onze binnenstad zal leiden”, aldus een passage uit de reactie vanuit het gemeentebestuur.

Verbazing

Dooper en de andere leden van de projectgroep verbazen zich met name over het vervolg van de reactie. “Er wordt van ons niet verwacht dat we bijvoorbeeld meedenken over het herstellen van grachten en het terugbrengen van bruggetjes. Dit betreft volgens de gemeente de inrichting van openbaar groenen is haar verantwoordelijkheid. Erger nog vinden we het dat het college het onwenselijk acht dat de inhoudelijke toetsing van aanvragen voor haalbaarheidssubsidies door de projectgroep plaats gaat vinden, terwijl we dit in eerdere mailwisselingen met elkaar hebben afgesproken. Op de tweede plaats geeft het college aan dat zij de leden van de projectgroep financieel niet tegemoet wil komen bij moeilijk of niet haalbare projecten door bijvoorbeeld een korting op plankosten. Wij voelen dit voorstel niet als voortrekkerij, maar willen hiermee juist de weg plaveien om moeilijk haalbare projecten toch van de grond te krijgen.”

De extra door de gemeente voorgestelde randvoorwaarden,zoals de 30-30-40 verdeling (onderverdeeld in sociale huur, haalbare koop tot maximaal € 195.000,- en duurdere koop), duurzaam en natuur inclusief bouwen en gasloze nieuwbouw, waardoor projecten financieel nog moeilijker haalbaar zijn en wellicht onmogelijk, werken volgens de projectgroep niet in haar voordeel.“Met dergelijke randvoorwaarden is het ondoenlijk om een project, zeker in de binnenstad, rendabel te krijgen. We vragen ons dan ook sterk af wat de meerwaarde is van het bij elkaar zitten in deze projectgroep”, ventileert Pieter Dooper de mening van het grootste deel van de groep.

Gemiste kans

Wonen boven Winkels stelt dat in de strategische nota die is opgesteld met een brede vertegenwoordiging van ambtenaren en met ervaringen van de projectgroepleden uit de markt, concrete uitgangspunten zijn geformuleerd, die niet terugkomen in de welstandsnota van de gemeente. Dooper: “Een gemiste kans en daardoor lopen we achter de feiten aan. De spelregels zijn immers nog steeds niet duidelijk.

Door de recente gang van zaken geeft de projectgroep Wonen boven Winkels een duidelijk statement af. “Laten we twee jaar stoppen en wachten tot de VVD weer in het college zit”, laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Om uit de impasse te komen nodigt de projectgroep het college van harte uit voor een gesprek. “We moeten er toch uit zien te komen”,aldus Pieter Dooper tot slot.

Desgevraagd reageert wethouder Eveline Tijmstra als volgt: “De werkgroep Wonen boven Winkels doet goed werk. Ik ben blij dat we samen optrekken in het streven om de binnenstad te ontwikkelen op een manier die recht doet aan de historie, ieder uiteraard vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Het college heeft zijn waardering voorde activiteiten van de werkgroep Wonen boven Winkels ook uitgesproken. Ik vind het jammer om te horen dat werkgroep dit blijkbaar niet zo interpreteert.

We hebben nog niet de kans gehad om het hier met elkaar over te hebben. Ik ga graag in gesprek om te kijken hoe we samen kunnen blijven werken aan het behouden en versterken van de historische binnenstad. Want dat is het gezamenlijke doel dat we nastreven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *