Licht aan het einde van de tunnel…

Deze uitdrukking is met het grootste gemak toe te passen ophet proces van co-creatie dat door de Dorpsraad Broek in Waterland en deProvincie wordt doorgemaakt. Waarover gaat dit? De Provincie is druk doende metde herinrichting van de N247, zeg maar de weg van Edam naar Het Schouw.Grootste knelpunt is de doorgang bij Broek in Waterland. De brug is oud enversleten en er zal iets moeten gebeuren. De Provincie denkt aan een verbeterdebovengrondse doorgang, terwijl de Dorpsraad juist denkt aan een ondergrondsedoorgang. Inmiddels zijn we een jaar of vier verder. 

Archieffoto: Cor Kes, Lux Photography

Licht aan het einde van de tunnel…

Eind november jl. debatteerde Provinciale Staten over de situatie nabij Broek en de keuze die gemaakt moet worden. De gemeente Waterland, de Dorpsraad BiW en VOWA maakten gebruik van de gelegenheid om in te spreken en de Staten te overtuigen om te kiezen voor een onderdoorgang. Vrijwel alle fracties toonden zich een voorstander van de onderdoorgang. De bovengrondse variant blijkt bij nader inzien onvoldoende robuust om te kunnenspreken van een verbeterde situatie. De gereserveerde € 26 miljoen zou weggegooid geld zijn. VOWA-voorzitter Piet Hein Debets voerde bij zijn inspraakreactie op 26 november jl. onder meer aan: “Voor het bedrijfsleven geldt dat doorstroming voorop staat. Stil stand is in dit verband letterlijk en figuurlijk achteruitgang. Natuurlijk zien ondernemers liever een onderdoorgang waar doorheen met een snelheid van pakweg70 – 80 km gereden kan worden, maar een onderdoorgang waar de snelheid terug moet naar 50 km is ook aanvaardbaar zolang er maar geen stilstand is. Vanzelfsprekend zal ook het bedrijfsleven blij zijn met de milieuwinst, met de vergrote leefbaarheid, met het toenemende toerisme naar de regio, maar vooralsnog beschouwen wij dat als belangrijke bijvangst. De hoofdmoot was, is en zal zijn de doorstroming van het autoverkeer, dus ook het einde van de dagelijkse file-ellende én de bedrijfseconomische winst die het gevolg van de onderdoorgang zal zijn.”

Meer dan ‘een dingetje’

Gedeputeerde Staten lijken gevoelig voor de argumenten enhebben toegezegd dat alle varianten nogmaals tegen het licht gehouden worden.Dat vergt (nog meer) tijd en niet verwacht mag worden dat er nog vóór deverkiezingen van Provinciale Staten (maart 2019) een keuze gemaakt zal zijn.Toch is er voldoende reden om hoopvol te zijn. De Staten willen eenonderdoorgang, de gedeputeerde ook, maar de financiering is meer dan ‘eendingetje’. De onderdoorgang zal 3 tot 4 keer meer kosten dan de bovengrondseoplossing. Kortom, er zal een gaatje van pakweg € 70 miljoen gedicht moeten worden. De Provincie rekent op de Vervoerregio. Die zal een forse bijdragemoeten leveren om straks daadwerkelijk te kunnen zeggen dat er licht is aan heteinde van de tunnel. De Broekers, Waterlanders, ondernemers, ach eigenlijk alleweggebruikers rekenen op de Vervoerregio. Nu maar hopen dat alle afgevaardigdenin de zgn. Regioraad, te beginnen met die leden die afkomstig zijn uit de regioWaterland, zich een vurig voorstander tonen van de onderdoorgang. De bereikbaarheid van de regio zal aanzienlijk verbeteren. Denk daarbij ook aan bedrijventerrein Baanstee-Noord, dat met een verbeterde N247 nog beter en sneller bereikbaar wordt. Kortom, waar een wil is, is een weg en ook: waar een wil is, is ook een tunnel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *